Ghost CLI là gì?

Ghost Cli là gì?

Ghost CLI là gì? Là một công cụ với đầy đủ chức năng giúp bạn cài đặt và cấu hình Ghost CMS. Mục đích chính của Ghost CLI là có thể cài đặt hoặc cập nhật Ghost trong một dòng lệnh duy nhất. Cài đặt & Cập nhật Ghost-CLI là một mô-đun NPM có thể […]