Category: Sử Dụng Centmin Mod

Sử Dụng Centmin Mod LEMP stack (Linux, Nginx, MariaDB MySQL & PHP-FPM) là một Unix bash script chỉ chạy trên CentOS 6 và CentOS 7 sử dụng shell menu để quản lý VPS. Shell menu giúp bạn quản lý phiên bản Nginx-PHP, nâng cấp hoặc hạ cấp Nginx-PHP, thiết lập vhost và rất nhiều tính năng khác nữa.