Mới nhất

Cách chuyển phiên bản Centmin Mod

Cách chuyển phiên bản Centmin Mod

Nếu bạn đang sử dụng Centmin Mod bản Stable và muốn chuyển sang bản Beta nhưng không muốn tạo thêm một server khác để cài đặt Centmin Mod bản Beta, bạn có thể sử dụng chức năng sẵn có của Centmin Mod để làm việc này.

Chuyển phiên bản Centmin Mod

Để chuyển phiên bản centmin mod thì đầu tiên bạn phải có một server đã được cài đặt centmin mod, và sau đó là đăng nhập vào server với quyền quản trị cao nhất.

Sau đó dùng lệnh centmin để gọi menu của centmin mod.

centmin
[[email protected] ~]# centmin
/usr/local/src/centminmod ~

/etc/init.d /usr/local/src/centminmod
/usr/local/src/centminmod
--------------------------------------------------------
Centmin Mod 1.2.3-eva2000.08 - http://centminmod.com
--------------------------------------------------------
          Centmin Mod Menu          
--------------------------------------------------------
1). Centmin Install
2). Add Nginx vhost domain
3). NSD setup domain name DNS
4). Nginx Upgrade / Downgrade
5). PHP Upgrade / Downgrade
6). XCache Re-install
7). APC Cache Re-install
8). XCache Install
9). APC Cache Install
10). Memcached Server Re-install
11). MariaDB 5.2/5.5 & 10.x Upgrade Sub-Menu
12). Zend OpCache Install/Re-install
13). Install ioping.sh vbtechsupport.com/1239/
14). SELinux disable
15). Install/Reinstall ImagicK PHP Extension
16). Change SSHD Port Number
17). Multi-thread compression: pigz,pbzip2,lbzip2...
18). Suhosin PHP Extension install
19). Install FFMPEG and FFMPEG PHP Extension
20). NSD Re-install
21). Update - Nginx + PHP-FPM + Siege
22). Add WordPress Nginx vhost + WP Super Cache
23). Update Centmin Mod Code Base
24). Exit
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 24 ] 23

Có thể thấy phiên bản centmin mod lúc này là 123.08, là phiên bản stable mới nhất hiện tại của Centmin Mod

Chọn tiếp menu chức năng số 23 của centmin mod, ta sẽ được chuyển tới các sub-menu của menu số 23

Centmin Mod Updater Sub-Menu       
--------------------------------------------------------
1). Setup Centmin Mod Github Environment
2). Update Centmin Mod Current Branch
3). Update Centmin Mod Newer Branch
4). Back to Main menu
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 4 ] 1

Ở đây chọn tiếp sub-menu số 1 để cài đặt Centmin Mod github Environment

setup Centmin Mod git sourced install...

download github.com centmin mod 123.08stable branch repo
Cloning into 'centminmod'...
Switched to a new branch '123.08stable'
Branch 123.08stable set up to track remote branch 123.08stable from origin.

list all available local branches
	git branch -a
* 123.08stable
 master
 remotes/origin/123.06stable
 remotes/origin/123.07stable
 remotes/origin/123.08stable
 remotes/origin/123.09beta01
 remotes/origin/123.09beta01-centos8
 remotes/origin/123.09beta01-wpsendmail
 remotes/origin/HEAD -> origin/master
 remotes/origin/master

list git log last commit
	git log -a
commit 28052fe3543fcf1f23a2e117bb06bcd37a71963b
Author: George Liu 
Date:  Sat Nov 9 01:43:50 2019 +1000

Sau khi cài đặt xong vẫn trong sub-menu chọn tiếp menu số 3

--------------------------------------------------------
    Centmin Mod Updater Sub-Menu       
--------------------------------------------------------
1). Setup Centmin Mod Github Environment
2). Update Centmin Mod Current Branch
3). Update Centmin Mod Newer Branch
4). Back to Main menu
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 4 ] 3

Sau khi chọn submenu số 3, bạn sẽ thấy một số phiên bản của centmin mod sẵn có, lúc này ta chọn phiên bản beta mới nhất là 123.09beta01 để tiến hành nâng cấp.

Update Centmin Mod to newer branch via git
You need to input the name of the branch
List of current remote branches by descending date order

2019-11-12 16:16:50 +1000 2 hours ago	123.09beta01
2019-11-09 01:43:50 +1000 4 days ago	123.08stable
2019-11-02 01:40:08 +1000 11 days ago	master
2019-11-02 01:40:08 +1000 11 days ago	master
2019-10-19 01:13:34 +1000 4 weeks ago	123.09beta01-wpsendmail
2019-10-05 12:29:49 +1000 5 weeks ago	123.09beta01-centos8
2015-07-10 19:59:08 +1000 4 years, 4 months ago	123.07stable
2014-06-23 17:08:44 +1000 5 years ago	123.06stable
	->

Enter the branch name you want to switch to i.e. 123.09beta01 : 123.09beta01

Sau đó quá trình chuyển phiên bản centmin mod beta sẽ bắt đầu

download github.com centmin mod 123.09beta01 branch repo
Cloning into 'centminmod'...
Switched to a new branch '123.09beta01'
Branch 123.09beta01 set up to track remote branch 123.09beta01 from origin.

list all available local branches
	git branch -a
* 123.09beta01
 master
 remotes/origin/123.06stable
 remotes/origin/123.07stable
 remotes/origin/123.08stable
 remotes/origin/123.09beta01
 remotes/origin/123.09beta01-centos8
 remotes/origin/123.09beta01-wpsendmail
 remotes/origin/HEAD -> origin/master
 remotes/origin/master

list git log last commit
	git log -a
commit 0c2ec31de16ee8b1b3337a5633fb717eeef427fd
Author: George Liu 
Date:  Tue Nov 12 16:16:50 2019 +1000

  update centmin mod initial install service check in 123.09beta01
  
  - double check that CSF Firewall and LFD services are running after initial installation

to update centmin mod 123.09beta01 branch repo via git
	cd /usr/local/src/centminmod
	git stash
	git pull
	chmod +x centmin.sh

Quá trình hoàn tất sau khi ta thấy thông báo như trên.

Lúc này mở centmin mod bằng lệnh centmin ta sẽ thấy một số thông báo cập nhật, cứ để Centmin mod cập nhật một cách tự động. Sau khi hoàn tất cập nhật menu của Centmin Mod sẽ tự động bật lên. Lúc này ta đã thấy phiên bản của Centmin mod là 123.09beta01 cũng đang là phiên bản beta mới nhất hiện tại.

--------------------------------------------------------
   Centmin Mod Menu 123.09beta01 centminmod.com   
--------------------------------------------------------
1). Centmin Install
2). Add Nginx vhost domain
3). NSD setup domain name DNS
4). Nginx Upgrade / Downgrade
5). PHP Upgrade / Downgrade
6). XCache Re-install
7). APC Cache Re-install
8). XCache Install
9). APC Cache Install
10). Memcached Server Re-install
11). MariaDB MySQL Upgrade & Management
12). Zend OpCache Install/Re-install
13). Install/Reinstall Redis PHP Extension
14). SELinux disable
15). Install/Reinstall ImagicK PHP Extension
16). Change SSHD Port Number
17). Multi-thread compression: zstd,pigz,pbzip2,lbzip2
18). Suhosin PHP Extension install
19). Install FFMPEG and FFMPEG PHP Extension
20). NSD Install/Re-Install
21). Data Transfer (TBA)
22). Add WordPress Nginx vhost + Cache Plugin
23). Update Centmin Mod Code Base
24). Exit
--------------------------------------------------------
Enter option [ 1 - 24 ] 

Trên đây là cách chuyển từ phiên bản Centmin mod stable sang beta, và nếu muốn chuyển từ beta sang stable bạn cũng làm tương tự là được.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng kí
Thông báo khi
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments