Project After Effect đếm ngược thời gian

Review đếm ngược năm mới

Project đếm ngược thời gian đến năm mới 2018 Đây là project AE đếm người thời gian độ dài 30 giây rất thích hợp cho các sự kiện, website…. Không yêu cầu Plug-In, full HD, dễ dàng tuỳ biến, và đã bao gồm cả file âm thanh trong file project. Thích hợp với Adobe After […]