Gói 500 handy seamless transition cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro Các tính năng trong gói 500 handy seamless transition này• Sử dụng trên Premiere Pro CC.2018 (12.1.2) trở lên.• Kéo và thả để sử dụng • Có folder chứa các hình ảnh xem trước của transition• Có thể thiết lập độ phân giải tùy chỉnh của transition• Trong […]