Google Indexing API là gì?

Indexing API cho phép chủ sở hữu của một website thông báo trược tiếp cho Google biết khi website của họ có sự thay đổi như thêm nội dung mới hoặc xóa đi một nội dung nào đó.