Gói 1000 Seamless transition cho Premier Pro

1000 Seamless transition cho Premier Pro

Gói 1000 Seamless transition cho Premier Pro với hơn 100 zoom transition, 90+ glitch transitions, 150+ flat transitions, 70+ spin transitions… và hơn 230 hiệu ứng âm thanh rất phù hợp cho project của bạn.