Bộ 99+ icon động cho Premier Pro

Bộ 99+ icon động cho Premier Pro và cách sử dụng

Bộ 99+ icon động cho Premier Pro dạng stroke và file MOGRT. Sử dụng dễ dàng với với Essential Graphic. Chỉ việc kéo thả các icon vào project của bạn và chỉnh sửa dễ dàng trên Effect control.