Tạo nút quay về đầu trang(back to top) không cần plugin

Tạo-nút-quay-về

Một cách để tạo nút quay về đầu trang cho website wordpress của bạn mà không cần cài thêm plugin, chỉ với 4 bước đơn giản như sau: 1. Thêm button trong file footer.php <button>Lên đầu trang</button> 2. Tạo một file javascript mới với nội dung như sau: jQuery(function ($) {var $window = $(window);var $buttonTop […]