Kiểm tra Service đang chạy trên CentOS

Kiểm-tra-Service-đang-chạy-trên-CentOS

Các lệnh cơ bản để kiểm tra các Service đang chạy trên CentOS và liệt kê toàn bộ các các service này đang sử dụng port nào trên CentOS server.