Cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7

Cài đặt Centmin Mod

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7 để quản lý VPS. Centmin Mod có thể nói là một script quản lý VPS tốt nhất hiện nay về tốc độ, hiệu năng và bảo mật.