Cách xoá Nginx Vhost Centmin Mod

xoá nginx vhost centmin mod

Xoá Nginx vhost Centmin Mod một cách thủ công sẽ tránh được rủi ro khi bạn muốn xoá website và dữ liệu trên VPS