Mới nhất

Thêm nút chia sẻ mạng xã hội cho WordPress

Các nút chia sẻ mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong các bài viết đối với bất kỳ website nào. Đối với các website được làm từ wordpress cách đơn giản nhất để thêm nút chia sẻ mạng xã hội là cài plugin. Tuy nhiên nếu bạn không thích cài plugin bạn vẫn có thể dùng cách sau để thêm nút chia sẻ mạng xã hội cho WordPress.

1Mở file funtion.php của theme bạn đang dùng và thêm doạn mã sau vào. Nhớ thêm vào phía dưới cùng của file là được nhé.

				
					function crunchify_social_sharing_buttons($content) {
	global $post;
	if(is_singular() || is_home()){
	
		// Get current page URL 
		$crunchifyURL = urlencode(get_permalink());
 
		// Get current page title
		$crunchifyTitle = htmlspecialchars(urlencode(html_entity_decode(get_the_title(), ENT_COMPAT, 'UTF-8')), ENT_COMPAT, 'UTF-8');
		// $crunchifyTitle = str_replace( ' ', '%20', get_the_title());
		
		// Get Post Thumbnail for pinterest
		$crunchifyThumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'full' );
 
		// Construct sharing URL without using any script
		$twitterURL = 'https://twitter.com/intent/tweet?text='.$crunchifyTitle.'&url='.$crunchifyURL.'&via=Crunchify';
		$facebookURL = 'https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u='.$crunchifyURL;
		$googleURL = 'https://plus.google.com/share?url='.$crunchifyURL;
		$bufferURL = 'https://bufferapp.com/add?url='.$crunchifyURL.'&text='.$crunchifyTitle;
		$linkedInURL = 'https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url='.$crunchifyURL.'&title='.$crunchifyTitle;
 
		// Based on popular demand added Pinterest too
		$pinterestURL = 'https://pinterest.com/pin/create/button/?url='.$crunchifyURL.'&media='.$crunchifyThumbnail[0].'&description='.$crunchifyTitle;
 
		// Add sharing button at the end of page/page content
		$content .= '<!-- Implement your own superfast social sharing buttons without any JavaScript loading. No plugin required. Detailed steps here: https://crunchify.com/?p=7526 -->';
		$content .= '<div class="crunchify-social">';
		$content .= '<h5>SHARE ON</h5> <a class="crunchify-link crunchify-twitter" href="'. $twitterURL .'" target="_blank">Twitter</a>';
		$content .= '<a class="crunchify-link crunchify-facebook" href="'.$facebookURL.'" target="_blank">Facebook</a>';
		$content .= '<a class="crunchify-link crunchify-googleplus" href="'.$googleURL.'" target="_blank">Google+</a>';
		$content .= '<a class="crunchify-link crunchify-buffer" href="'.$bufferURL.'" target="_blank">Buffer</a>';
		$content .= '<a class="crunchify-link crunchify-linkedin" href="'.$linkedInURL.'" target="_blank">LinkedIn</a>';
		$content .= '<a class="crunchify-link crunchify-pinterest" href="'.$pinterestURL.'" data-pin-custom="true" target="_blank">Pin It</a>';
		$content .= '</div>';
		
		return $content;
	}else{
		// if not a post/page then don't include sharing button
		return $content;
	}
};
add_filter( 'the_content', 'crunchify_social_sharing_buttons');
				
			

2 Thêm đoạn code CSS sau vào file style.ccs của theme hoặc vào Additional CSS trong Customize.

				
					.crunchify-link {
  padding: 2px 8px 4px 8px !important;
  color: white;
  font-size: 12px;
  border-radius: 2px;
  margin-right: 2px;
  cursor: pointer;
  -moz-background-clip: padding;
  -webkit-background-clip: padding-box;
  box-shadow: inset 0 -3px 0 rgba(0,0,0,.2);
  -moz-box-shadow: inset 0 -3px 0 rgba(0,0,0,.2);
  -webkit-box-shadow: inset 0 -3px 0 rgba(0,0,0,.2);
  margin-top: 2px;
  display: inline-block;
  text-decoration: none;
}
 
.crunchify-link:hover,.crunchify-link:active {
  color: white;
}
 
.crunchify-twitter {
  background: #00aced;
}
 
.crunchify-twitter:hover,.crunchify-twitter:active {
  background: #0084b4;
}
 
.crunchify-facebook {
  background: #3B5997;
}
 
.crunchify-facebook:hover,.crunchify-facebook:active {
  background: #2d4372;
}
 
.crunchify-googleplus {
  background: #D64937;
}
 
.crunchify-googleplus:hover,.crunchify-googleplus:active {
  background: #b53525;
}
 
.crunchify-buffer {
  background: #444;
}
 
.crunchify-buffer:hover,.crunchify-buffer:active {
  background: #222;
}
 
.crunchify-pinterest {
  background: #bd081c;
}
 
.crunchify-pinterest:hover,.crunchify-pinterest:active {
  background: #bd081c;
}
 
.crunchify-linkedin {
  background: #0074A1;
}
 
.crunchify-linkedin:hover,.crunchify-linkedin:active {
  background: #006288;
}
 
.crunchify-social {
  margin: 20px 0px 25px 0px;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  font-size: 12px;
}
				
			

Sau khi thêm 2 đoạn code trên vào, xoá cache và F5 sau đó xem kết quả nhé.

Thêm nút chia sẻ mạng xã hội cho WordPress không cần Plugin

Chúc các bạn thành công!

nguồn: https://crunchify.com/how-to-create-social-sharing-button-without-any-plugin-and-script-loading-wordpress-speed-optimization-goal

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Đăng kí
Thông báo khi
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments